අහෝ පේරා


අහෝ පේරා
උඹට ගිය කල..
නිවට බලුරැල
ජරා කල නුඹ..
උඹේ වතගොත
බබලමින් ලොව..
සිටිය නුඹ අද
බලුරැලක් මැද..

රුසිරු බොතේජු

Advertisements