විපරීත


ඔළුවට එන
වචන ටික
කියාගන්නට බැරුව
ලියාගන්නට බැරුව
ඉරට බැන බැන
හඳට බැන බැන
මටම බැන බැන
*******************
මිනිස්සු නොවෙද අපි
යන්තර වීද අපි….
අත තබමි
පපුවට.
ඇසුවට
හදෙහි රිද්මය සොයාගෙන
හැමදාම දැනුණු එකම තමයි
විස්වාස නැහැ මට
සොයමි පිහියක්
පලන්නට පපුව….

රුසිරු බොතේජු

Advertisements