විස්තරේ

මං ගැන මොනව කියන්නද? මම කවි ලියන්න පොඩි උත්සහයක් ගන්නවා ඔයගොල්ලොත් බලලා මොනවහරි කියන්න 😀

කාරුණික දැනුම්දීමයි:
මෙහි ඇති සියලුම නිර්මාණ මාගේ ස්වයං නිර්මාණ වන බැවින් යමෙකුට නිර්මාණයක් හෝ කොටසක් පිටපත් කර ගැනීමට හෝ තමන්ගේ බ්ලොග් අඩවියේ ප්‍රචාරය කිරීමට අවැසිනම් කරුණාකර ඊට පෙර මාගේ අවසරය ලබා ගන්නා මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි!

Please note:
All the posts in the blog are my creative work. Therefore if anyone to copy the content fully or partially from this blog please kindly request to obtain my permission before!

Advertisements

One thought on “විස්තරේ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s