විසිරුණු


නොයෙක් දේ දැක්කත්
නොයෙක් දේ වින්දත්
පාළුයි තනියි ලොව
නුඹ නැති

සොයා ගියෙමි මම
නිමේශය අග
හමුනොවෙයි නුඹ
යමි අනන්තය වෙත

ගිලිහෙන හැම වදනක්ම
මුවින්
නික්මෙන හැම සිතුමක්ම
සිතින්
ගැනයි නුඹ

කියාගත නොහැකිව
ලතැවෙයි මම
හයිකු

රුසිරු බොතේජු

Advertisements