සිත


බලා සිටිමි
නැවතෙන තුරු කාලය
සොයා යමි
නැවතෙන තැන ලෝකය
උමතුවී
සොයා යමි ජීවිතය
නවතින්නට
තවත් එක මෙහොතක

රුසිරු බොතේජු

Advertisements