දෙතැනක සිත


පෑනට ඉඩ නැතිව
ගෙවීයන දවස්
දුකින් බලාසිටීමට
සිදුවිය මට…
සිත තැන් තැන් වලට
ගමන් කර ඇත
ඒ ගමන් වලට
හුරු වී ඇත
එක තැනකට එකතු කිරීමට
පෑනට නොහැකිවී ඇත
බලා සිටිමි
දෙතැනක ඇති සිත
එක්තැන් වන තුරු

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s