දෙතැනක සිත


පෑනට ඉඩ නැතිව
ගෙවීයන දවස්
දුකින් බලාසිටීමට
සිදුවිය මට…
සිත තැන් තැන් වලට
ගමන් කර ඇත
ඒ ගමන් වලට
හුරු වී ඇත
එක තැනකට එකතු කිරීමට
පෑනට නොහැකිවී ඇත
බලා සිටිමි
දෙතැනක ඇති සිත
එක්තැන් වන තුරු

රුසිරු බොතේජු

Advertisements