ෂ්‍රෝඩින්ගර් 3


ඌ මළා!
ඌ මළේ නැහැ,
වෙනස් වුනා!
වෙනස් වෙන්නෙත් නැහැ
දොර අරින්නම ඕනේ,
වහ බීලද?
බීල නැහැනේ!
අවුරුදු ගානක් ගියා
ඌ වහ බොන්නෙ නැහැ
මම ඕකව මරනව!
ඉස්සර වාගෙ නෙමෙයි
මූ වහ බොන්නෙ නැහැ
දුක තමයි
ෂ්‍රෝඩින්ගර්
උඹ මට කෙල කලා!

රුසිරු බෝතේජු

ෂ්‍රෝඩින්ගර් / ෂ්‍රෝඩින්ගර් 2 කියෙව්ව නං කථාව තේරෙයි 😦

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s