සිහිනයේ ආදරය


සිහින දේදුන්න අතරේ
සුමුදු මායාව රැඳුනේ
වළාකුළු පියන් මත්තේ
පියනැගුවේ…

මාගේ සිහින අතරේ
සුපිපුණූ මලක් මා දුටුවේ
ඔබ අසලමයි ආලේ
නවතින්නේ…

මිහිර දැනුනා මෙ මොහොතේ
ඔබගේ දෙතොල් අතරේ
සැඟවෙන්නටයි ඔබේ ළමැදේ
ආදරේ…

සුපිපෙනා වසන්ත කාලේ
මල් කැකුළක් වී පිබිදෙන්නේ
ඔබමයි මාගෙ සිහිනේ
දෙව්ලියේ..

නැවතත් ඒ සිහිනේ
නැවතෙන්න මා හද කීවේ
ඔබගේ ඒ ආලේ
දැනුනේ..

රුසිරු බොතේජු

Advertisements