සිත තනිකර


නිහඬ සිතක් නොකී කථා
මහ පොළොවට ඇද වැටිලා
ගංගාවක් පසුකරයයි
නිහඬ සොඳුරු ආදරේ

නිමේශයක්වත් සිත ලඟ
තනිවෙන්නට ඉඩ දෙන්නට
කඳුළු බිඳුවලන් වැසී
දෝර ගලනවා සිත දෝර ගලනවා

වේදනාව එබී බලන
හැම හුස්මම පසුකර යන
අපේ සොඳුරු සිනහ කථා
හඬා වැටෙනවා තනිකර හඬා වැටෙනවා

නුඹ ලඟ සිත නැවතෙන විට
එක හුස්මට හිත ගුලිකර
වේදනාව තනිකරමින්
වෙන්වී යනවා සිත වෙන්වී යනවා

රුසිරු බොතේජු

Advertisements