රාස්සිගේ අව්ව


ඇය හඬයි
වේදනාවෙන්ද?
දුකෙන්ද?
ඒ මලානික දෑස
රතුවී ඉදිමී
කඳුළු අතරින් බලයි
දෑසේ අඳුර
බිඳලන්නට…

Advertisements