නත්තල


මට බෑනෙ simple ඒව අඳින්න
අරයගෙ සාරිය 30,000
මම අඳින්න ඕන 50,000ක වත්
අරහෙ දවල් පාටියට
කෑම Galadhari එකෙන්
අපි ගේමු Gall Face එකෙන්
රෑට බොන්නෙ whiskey
Red label හරිනැහැ
අපි ගේමු Green හරි Blue හරි
පාටියෙ වැඩ හරි!
පල්ලි යන්න ඕනද?
ආහ්! මස් ගේන්න බැරිවුනානෙ
ඌරව මැරුවද දන්නෙ නැහැ
හරක් මසුත් ගේන්නම්
ස්ටූ එක හොඳයි බයිට් එකට
ගවලෙන නත්තල් ගහ සැරසුවාද?
තාම බිම polish කරල ඉවරත් නැහැ
එකොලහයි තිහයි
පල්ලි යමුද?
ඉක්මනට ලෑස්ති වෙන්න
දොළහයි කාලයි
යාන්තමි පල්ලි ආව
අන්තිම ආශිර්වාදෙට හිට්යැහැකි
කැරොල් දෙක තුනකුත් කියනවලු
දොළහයි තිහ වෙද්දි පූජාව ඉවරයි
මම කට්ටියට wish කරල එන්නමි

Wish you a merry Christmas!!

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

2 thoughts on “නත්තල

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s