නිහඬයි


රාත්‍රිය අඳුරුයි
ගිමන් හල නිහඬයි
රුදුරු වැස්සේ සිසිල අතරින්
නිහඬ සඳ බැබලෙයි

ගෙවන මැදියම් රෑ
සොඳුරු තනිකමමයි
නිසල අහසේ රැඳී සිටියේ
වළාකුල පමණයි

අහස දැන් නිහඬයි
වළාකුළු නොමවෙයි
ඔබව හැරගොස් දමා ඇත්තේ
වළාකුල පමණයි

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

One thought on “නිහඬයි

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s