නිහඬ සිතුවිල්ල


නිහඬ සිතුවිල්ලක්
අසල තනිවීමි
ඇයි නිහඬ නුඹ
ඇසූවිට මා
සිනාසුනා පමණි
නෙතින් බිම බලමින්….
දෙනෙත් ඔසවා
මදෙස බැලුවිට
දුටිමි දෑසක්
බරවුනු වේදනාවෙන්…
ඇයි ඔබ වේදනාවෙන්
ඇසූවිට මා
සිනාසුනි නැවතත්
බිම බලමින්…

“ඇයි ඔබ මා හැරදමා
නැද්ද කාලය සිතන්නටවත්…”

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

නිහඬයි


රාත්‍රිය අඳුරුයි
ගිමන් හල නිහඬයි
රුදුරු වැස්සේ සිසිල අතරින්
නිහඬ සඳ බැබලෙයි

ගෙවන මැදියම් රෑ
සොඳුරු තනිකමමයි
නිසල අහසේ රැඳී සිටියේ
වළාකුල පමණයි

අහස දැන් නිහඬයි
වළාකුළු නොමවෙයි
ඔබව හැරගොස් දමා ඇත්තේ
වළාකුල පමණයි

රුසිරු බොතේජු