වෙන් වී


මායාවක් ලෙස ඔබෙ රුව මා
සිත බැඳුනේ
චායාවක් නුදුටුව සිහිනය
තනි කෙරුවේ
නිදි දෙව්දුව නෑ මා අසලින්
තනිකම විතරයි හද පතුලින්

ගැලවීලා වෙන්වීලා මේ ලෝකෙන්
හමුවීලා මා මරණය හමුවේ
නැවතීලා අඳුරු සුසුමන් හද පතුලේ
කොන්වීලා අඳුරේ තනිවී

සිහිනෙන්වත් ඔබෙ රුව මා
නොදුටු ලෙසේ
සයනයෙ සැතපෙන ඇය ඔබයයි
මා සිතුවේ
අද නෑ ඔබ මා අසලින්
මතකය විතරයි හද පතුලින්

සුසුමන් නැවතී නෙත්
කඳුළු මැකී
මතකය ගොළු වී
පදවැල් බොඳවී
ඔබ වෙන්වී ගිය දවසේ
මතකය නෑ මගෙ මනසේ

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

2 thoughts on “වෙන් වී

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s