කරණවෑමියා


සිටියේය
කරණවෑමියෙක්
කපමින් අනුන්ගේ කොණ්ඩ
ඔහු පැවසූයේ
“මා කපමි කොණ්ඩ
ඔබ ඔබේ කොණ්ඩය
කපා නොගන්නේනම් තනියම”
ගැටලුවක් විය එය
මා හට
කපන්නේද කරණවෑමියා
ඔහුගේ කොණ්ඩය?

[නිම්ත්ත : Computational Complexity]

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

2 thoughts on “කරණවෑමියා

  1. අගනේය ඔබගේ සිතුවිල්ල…..
    එනමුදු කරණවෑමියා නොකෑපූකල අනෙකුගේ කොන්ඩ
    කෙලෙස පවසම්ද ඔහු කරනවෑමියෙකු බව……

    • කපයි ඔහු කොණ්ඩ අන් අය ඔවුන්ගේ කොණ්ඩ ඔවුන් විසින් කපා නොගන්නේ නම් …
      (He cuts hair given that others doesn’t cut their own hair)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s