වෙන් වී


මායාවක් ලෙස ඔබෙ රුව මා
සිත බැඳුනේ
චායාවක් නුදුටුව සිහිනය
තනි කෙරුවේ
නිදි දෙව්දුව නෑ මා අසලින්
තනිකම විතරයි හද පතුලින්

ගැලවීලා වෙන්වීලා මේ ලෝකෙන්
හමුවීලා මා මරණය හමුවේ
නැවතීලා අඳුරු සුසුමන් හද පතුලේ
කොන්වීලා අඳුරේ තනිවී

සිහිනෙන්වත් ඔබෙ රුව මා
නොදුටු ලෙසේ
සයනයෙ සැතපෙන ඇය ඔබයයි
මා සිතුවේ
අද නෑ ඔබ මා අසලින්
මතකය විතරයි හද පතුලින්

සුසුමන් නැවතී නෙත්
කඳුළු මැකී
මතකය ගොළු වී
පදවැල් බොඳවී
ඔබ වෙන්වී ගිය දවසේ
මතකය නෑ මගෙ මනසේ

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

කරණවෑමියා


සිටියේය
කරණවෑමියෙක්
කපමින් අනුන්ගේ කොණ්ඩ
ඔහු පැවසූයේ
“මා කපමි කොණ්ඩ
ඔබ ඔබේ කොණ්ඩය
කපා නොගන්නේනම් තනියම”
ගැටලුවක් විය එය
මා හට
කපන්නේද කරණවෑමියා
ඔහුගේ කොණ්ඩය?

[නිම්ත්ත : Computational Complexity]

රුසිරු බොතේජු