මගේ කවිය


මම දන්නෑ දුයිෂෙන්
මම දන්නෑ ලොලීටා
ලීවේ මම කවියෙන්
ආදරය, ජීව්තය…
පොත් පත්,
අරුමොසම්,
සින්තටික් සිහින
දුවයාවි පසුකරන්
ජීව්තය මඟහැරන්…
ඉබ්බෙක්ට තටුඇවිත්
පියඹාවි අහසේ
රැඩිකල් ඒ සිත්තම
බොඳවේවි මනසේ…
රතු කවිය
කොළ ලොවිය
ජීව්තය කෙළමවිය
ලෙනිනුත් නැහැ
චේත් නැහැ
රත විතරයි
අන්තිමට…

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s