බස් නැවතුම


බලාසිටියෙමි ඇයඑන තුරා
බස් නැවතුමට වී
කාලය ගෙවී ඇත
සා පෙළ
පාසල් වැඩවලදී
උ පෙළ
ම්තුරන් සමඟ
අවසන් බසය එනතුරු
සරසවිය
සංගම් වැඩවලට
ම්තුරන් සමඟ
දැන් වෙන කොහාටද?
සියල්ල වෙනස්වී ඇත
ගෙවල් දොරවල්
යන එන බස්රථ
සියල්ලම……
නමුත්
නුඹ තවමත්
බලාසිටියි
තවෙකකුට
සෙවනක් වන්නට

රුසිරු බොතේජු

තනි නොතනිය


සමුදුර මහ ගැඹුරු තැනකි
නිල් දියවර සොඳුරු බවකි
අප හමුවේ නමි
ජීවිතයේ තනි නොතනිය
දුරුවෙනවා නම්

රෑ අහසේ තනියෙන් සඳ
රැයෙහි අඳුර මකාලන්න
පායනවා නම්
ඒ එළියෙන් රැයෙහි සිසිල
දුරුවෙනවා නම්

සමුදුර අග ගිලෙනා සඳ
හිරු රශ්මිය මකාලන්න
එහියනවා නම්
ඒ සුවයෙන් මුලු ලෝකෙම
සුවපත්වේ නමි

රුසිරු බොතේජු