බස් නැවතුම


බලාසිටියෙමි ඇයඑන තුරා
බස් නැවතුමට වී
කාලය ගෙවී ඇත
සා පෙළ
පාසල් වැඩවලදී
උ පෙළ
ම්තුරන් සමඟ
අවසන් බසය එනතුරු
සරසවිය
සංගම් වැඩවලට
ම්තුරන් සමඟ
දැන් වෙන කොහාටද?
සියල්ල වෙනස්වී ඇත
ගෙවල් දොරවල්
යන එන බස්රථ
සියල්ලම……
නමුත්
නුඹ තවමත්
බලාසිටියි
තවෙකකුට
සෙවනක් වන්නට

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

තනි නොතනිය


සමුදුර මහ ගැඹුරු තැනකි
නිල් දියවර සොඳුරු බවකි
අප හමුවේ නමි
ජීවිතයේ තනි නොතනිය
දුරුවෙනවා නම්

රෑ අහසේ තනියෙන් සඳ
රැයෙහි අඳුර මකාලන්න
පායනවා නම්
ඒ එළියෙන් රැයෙහි සිසිල
දුරුවෙනවා නම්

සමුදුර අග ගිලෙනා සඳ
හිරු රශ්මිය මකාලන්න
එහියනවා නම්
ඒ සුවයෙන් මුලු ලෝකෙම
සුවපත්වේ නමි

රුසිරු බොතේජු