ෂ්‍රෝඩින්ගර් 2


ඌ මළා!
ඌ මළේ නැහැ,
වෙනස් වුනා!
වෙනස් වුනේ නැහැ,
දොර අරින්නම ඕනේ,
වහ බීලද?
බලන්නම ඕන!
ඌ මැරිල,
වෙනස් වෙලා,
දොර ඇරියා,
වහ බීල,
හොයල බැලුවා,
දොර වහලම තිබ්බනං ඉවරයි
ෂ්‍රෝඩින්ගර්
උඹ මට කෙල කලා!

රුසිරු බෝතේජු

Advertisements

8 thoughts on “ෂ්‍රෝඩින්ගර් 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s