පෑරුනු සිත


ලයට තුරුලුවී
උඹ කියූ ඒ වදන්
සිතට නැගෙනවිට
මතකය දිවයයි
ඒ දිනය වෙත
උඹේ දෙනෙතෙහි ඒ බැල්ම
සිහිවේ හැම මොහොතෙම
නමුත් එය ගිලිහි ඇතිවිට
වෙනකකු නිසාවෙන්
කුමකි කරම්ද?
සිතේ ඇති ඒ බොල් හඬ
සිතේ ඇති ඒ හිස් බව
කෙසේ නැතිකරම්ද?
ඉඩ දෙමි කාලයාට
සුවපත් කරන්නට
පෑරුනු සිත…..

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

2 thoughts on “පෑරුනු සිත

  1. කාලය හැම දැයටම හොඳ ඔසුවක්ලු..මම එහෙම අහලා තියෙනවා.ඒත් කාලයටම ඉඩ දීලා බලා උන්නොත් ප්‍රමාද වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්….නිර්මාණය ලස්සනයි

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s