ඡන්දය


මදි මදි මදි
කෙළිනව මදි
මදි මදි මදි
රඟනව මදි
දියවන්නා
කෙළිබිම මදි

රට කරවන්නට
නළු නිළියෝ
ක්‍රීඩකයෝ
ටියුෂන්කරුවෝ

මදි මදි මදි
කෑවා රට මදි
මදි මදි මදි
උද්දමනය මදි
සිරි ලංකා
මේ දීපය මදි

අපෙ උතුමානන්
කියන නිසාවෙන්
දියවන්නාවෙන්
දිය කෙළියා මන්

මදි මදි මදි
ධූරය මට මදි
මදි මදි මදි
වාහන මට මදි
ආසනයේ
කටවුට් මට මදි

නාකින්ගෙ රටේ
ඇමතිකං ඇතේ
පුතුට පොත් නැතේ
පෝස්ටර් ඇතේ

රුසිරු බෝතේජු

Advertisements

2 thoughts on “ඡන්දය

 1. මදි මදි මදි
  ගසාකෑව මදි
  මදි මදි මදි
  ගසා කමු අපි
  දියවන්නාවේ
  දිය කෙළිනා ලෙස
  ගසා කමුකො අපි
  මදි මදි මදි

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s