ෂ්‍රෝඩින්ගර්


ඌ මළා!
ඌ මළේ නැහැ,
වෙනස් වුනා!
වෙනස් වුනේ නැහැ,
දොර අරින්නම ඕනේ,
වහ බීලද?
බලන්නම ඕන,
නැතුව බැහැ.
ජීවිතේ වගේ..
ආදරේ වගේ..

රුසිරු බෝතේජු

ෂ්‍රෝඩින්ගර්ගේ බළලා [Schrödinger’s cat]

Advertisements

4 thoughts on “ෂ්‍රෝඩින්ගර්

  1. ජීවිතේ ගැනයි ආදරේ ගැනයි දොර ඇරියත් හරියටම කියන්න බෑ නේද? even the door is opened they are unpredictable…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s