සෙවනැල්ල


විඩාපත් වෙයි මනස
දකිනවිට ඒ සේයාව
නිවසක් ගෙයක් පමණක් විය
තව මොහොතක් ඉඩනොදී…
උඹ ඉවූ බත් පිඬක් කන්නට
නැත මට වරම්
මගේ සුවදුක් අසන්නට
නැත මට කෙනෙක්…
සෙවනැල්ල නුඹවිය
මගේ හැම මොහොතෙම
අඳුර දුරුකළ පහන
නිවී ඇත…
නැත මට සෙවනැල්ලක්
කුමක් කරන්නද මම??

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

One thought on “සෙවනැල්ල

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s