විපරීත


ඔළුවට එන
වචන ටික
කියාගන්නට බැරුව
ලියාගන්නට බැරුව
ඉරට බැන බැන
හඳට බැන බැන
මටම බැන බැන
*******************
මිනිස්සු නොවෙද අපි
යන්තර වීද අපි….
අත තබමි
පපුවට.
ඇසුවට
හදෙහි රිද්මය සොයාගෙන
හැමදාම දැනුණු එකම තමයි
විස්වාස නැහැ මට
සොයමි පිහියක්
පලන්නට පපුව….

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

3 thoughts on “විපරීත

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s