නිදහස සොයා


ජීවිතේ ගෙවෙනකම්
මැරි මැරී ඉපදෙමින්
එක් මොහොතකට නැවතෙමින්
දිවි අවැසිවේ අවැසිවේ…..

තරඟයක් යැයි සිතා
දිවි වෙන්වුනත් මතකයෙන්
වේගයෙන් දිවයමී
දිවි සොයමිනේ සොයමිනේ…..

වළෘකුළුමත සිටන්
මුළු ලෝකයම පසුකරන්
සියොතුන් රැල තුටින්
මා පියඹමී පියඹමී…..

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s