නැවුම්


හිතමු අපි
අලුත් දෙයක්
අලුත් විදිහකට
වෙනස් තාලෙකට……

දකිමු අපි
හෙට පායන හිරු
වෙනස් තාලෙට
දීප්තියෙන් වැඩිව……

තනමු අපි
වෙනස් කරනට
ලෝකය නොව අපව
අපේ හදම……

කරමු අපි
වෙනස් ලොව්ම
අපේ වෙනස සමඟ
නැවුම් අදහස් ඇතිව……

අපි හිතමු…
අපි දකිමු…
අපි තනමු…
අපි කරමු…

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

5 thoughts on “නැවුම්

  1. අලුත් අවුරුද්දට අලුත් විදිහකින් හිතමු…. සුබ අලුත් අවුරුද්දක් මචං 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s