කළු


මම අඳින්නෙ කළු
මගෙ කමිසෙ කළු
මගෙ කලිසම කළු
මගෙ කොණ්ඩෙ කළු
මගෙ හම කළු
මම කැමතිම කළු
මගෙ පැන්සල කළු
මගෙ පෑන කළු
මගෙ ජීවිතය???

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

6 thoughts on “කළු

  1. හික් මේ මං ගැන නෙමෙයි මම දකින ගොඩක් දෙනෙක් කලු පාටට කැමතියි කලුවරේ හැංගිලා ඉන්නත් කැමතියි. මං අහන්නෙ ඇයි?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s