රා කට්ට


පළමු කෝප්පය:
වෙනසක් නැත,
පෙර මෙන් කථාව
දෙවන කෝප්පය:
තවමත් නැත,
වෙනසක්
තෙවන කෝප්පය:
ඇත පොඩි වෙනසක්
දමයි දහදිය
බමයි හිස,
නගන විට පිය
කෙලින් ගියද
සැකයි මට,
කෙලින් යන බවට
කළ හදිය
රා කට්ටක්…,

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

6 thoughts on “රා කට්ට

    • කන්න ඕනෙත් නැහැ 😛 ඒ වුනාට හොඳට කෑව වගේ තමයි මට මතක 😛

    • ඒකනේ… වෙරි වෙන්න කළින් තව බොන්න බැරිවෙන්නම බඩ පිරෙනවා… 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s