විභාගය


මාස ගණනක්
බඩගගා දේශනවල
දෙක තුනක් පැය
එකම තැන
වැටෙමින් නිදිකිරා
අප උගත් දෙයක් නැත..
උඹ උගන් දෙයක් නැත..
මහන්සියෙන්
හොයාගෙන,
උගත් දෙයටත් කෙළකරන
විභාගය,
උඹටද??
ම‌ටද??
ලැබෙන ප්‍රතිඵලය
උඹටද??
ම‌ටද??
අනේ මංදා….
උඹ‌ට නං නින්ද යනවා ඇති
ඒත් මට…..
ලබන අවුරුද්දෙත්??????

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

6 thoughts on “විභාගය

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s