සිතෙහි නවතින්න


හීනයක් වෙන්න මා ලඟින් දැවටෙන්න
තනිකමක් වෙන්න මා හැරදමා යන්න
සෙනෙහසක් වෙන්න මා සිතෙහි න‌වතින්න
ජීවිතේ වෙන්න මා ලඟටවී ඉන්න

තනිකමක් නොවනා ලෙසේ
මා ලඟටවී ඉන්න
ජීවිතේ යහනා නොවේ
මල් ගොමුවෙ සැතපෙන්න

හීනයක් නොවනා ලෙසේ
මා ලඟින් දැවටෙන්න
රෑ පුරා තනි රකිනුයේ
තනිකමක් නොමවෙන්න

සමුගැනීමක් නොවනසේ
මා සිතෙහි නවතින්න
මා පැතූ ඒ සිහිනයේ
සදා ඔබ ඉන්න

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s