සිතෙහි නවතින්න


හීනයක් වෙන්න මා ලඟින් දැවටෙන්න
තනිකමක් වෙන්න මා හැරදමා යන්න
සෙනෙහසක් වෙන්න මා සිතෙහි න‌වතින්න
ජීවිතේ වෙන්න මා ලඟටවී ඉන්න

තනිකමක් නොවනා ලෙසේ
මා ලඟටවී ඉන්න
ජීවිතේ යහනා නොවේ
මල් ගොමුවෙ සැතපෙන්න

හීනයක් නොවනා ලෙසේ
මා ලඟින් දැවටෙන්න
රෑ පුරා තනි රකිනුයේ
තනිකමක් නොමවෙන්න

සමුගැනීමක් නොවනසේ
මා සිතෙහි නවතින්න
මා පැතූ ඒ සිහිනයේ
සදා ඔබ ඉන්න

රුසිරු බොතේජු

Advertisements