සිතගාව


සිතගාව රැඳවෙන්න
නෙතු කැලුම් විදහා
ඉඟිපාන හසරැල්ල
මුව අගෙහි රැඳෙනා
සිතුවිල්ල නොමවෙන්න
දුර ඈත දුවනා
හද ලඟම නවතින්න
සියපතක් ලෙසිනා

නෙතු අතර නිති රැඳෙන
සිහිනයක් ලෙසිනා
සියොත් රැල නොමවෙන්න
නිල් අඔරෙ රැඳෙනා
නිශායම ගෙවෙන විට
හිරු අවරෙ ගිලුනා
නැවතත් සිහිනෙට එන්න
සඳ කැලුම් විහිදා

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s