සිනහව උදෙසා


බිඳුනු හසරැලි නෙතට ඇවිදින්
කඳුලු ‍විල මත ගලා හැලුනේ
නෙතින් නොකියන මහා රහසක්
සිතෙහි ‍සිරකර ගත්ත විලසේ

ලයෙහි සෝගිනි නිවනු බැරිවද
කඳුලු විලමත ගලා හැලුනේ
එහි කඳුළුමයි නෙ‍වේ දිය බිඳු
නිවන්නේ ගිනි සිතෙහි කෙලෙසේ

නිවෙන ගින්නට පිදුරු ‍දැමුවොත්
ඇවිලුවෙයි එය මහා ගිනිසේ
සිතේ ගින්නට කඳුලු ‍වැටුනොත්
නොවේ වෙනසක් කීව පෙරසේ

සොඳුරු මතකය සිතට නැගුනත්
දුකක් නම් එය රැඳුනු සිත්සේ
දුක නිවනුවස් නගනු හසරැලි
සිතෙහි පීඩා මතක නැතිසේ

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s