සිතගාව


සිතගාව රැඳවෙන්න
නෙතු කැලුම් විදහා
ඉඟිපාන හසරැල්ල
මුව අගෙහි රැඳෙනා
සිතුවිල්ල නොමවෙන්න
දුර ඈත දුවනා
හද ලඟම නවතින්න
සියපතක් ලෙසිනා

නෙතු අතර නිති රැඳෙන
සිහිනයක් ලෙසිනා
සියොත් රැල නොමවෙන්න
නිල් අඔරෙ රැඳෙනා
නිශායම ගෙවෙන විට
හිරු අවරෙ ගිලුනා
නැවතත් සිහිනෙට එන්න
සඳ කැලුම් විහිදා

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

සිතුම් වසන්තය


සිතිවිලි පව්වෙන්
එහා ලෝකයක් නොසොයා
හදෙහි රැඳීසිටි
සිතුම් වසන්තය
යලි ඉවතට ඇදුනා

මිහිමත මල් වරුසා
සිහිනයක් ලෙස වැටිලා
ඉඳුන් වසඟකල
ඔබේ සුවඳ ලඟ
සිත වෙනතක නොයවා

සිහින රේඛාවේ
නිමේශයක් නෙත් නොපියා
රිදී සීනු හඬ
මතින් වැසීගිය
සිත ඔබ‍ වෙත හැමුවා

රුසිරු බොතේජු

සිනහව උදෙසා


බිඳුනු හසරැලි නෙතට ඇවිදින්
කඳුලු ‍විල මත ගලා හැලුනේ
නෙතින් නොකියන මහා රහසක්
සිතෙහි ‍සිරකර ගත්ත විලසේ

ලයෙහි සෝගිනි නිවනු බැරිවද
කඳුලු විලමත ගලා හැලුනේ
එහි කඳුළුමයි නෙ‍වේ දිය බිඳු
නිවන්නේ ගිනි සිතෙහි කෙලෙසේ

නිවෙන ගින්නට පිදුරු ‍දැමුවොත්
ඇවිලුවෙයි එය මහා ගිනිසේ
සිතේ ගින්නට කඳුලු ‍වැටුනොත්
නොවේ වෙනසක් කීව පෙරසේ

සොඳුරු මතකය සිතට නැගුනත්
දුකක් නම් එය රැඳුනු සිත්සේ
දුක නිවනුවස් නගනු හසරැලි
සිතෙහි පීඩා මතක නැතිසේ

රුසිරු බොතේජු