වෙහෙස


මොහොතක් ඉඩ දෙන්න
අඳුරේ නැවතී ඉන්න
අළුයමත් තවදුරද
ගෙ‍වා එන්නේ…
නිමේශයක් සැනසෙන්න
උණුසුම ලැබගන්න
මේ සිසිර ඍතුව
කවදා නිමාවෙන්නේ…..
පිබිදෙන සිහින අත‍රේ
හැරයන්‍න රුදුරු සිහිනේ
දැනෙනා පුරුදු හැඟුමේ
තනිවන්නේ…..
කිසිඳු හැඟුමක්
නොමැති මොහොතක්
සොයන ‍සයනේ
තනිවන්නේ….

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

One thought on “වෙහෙස

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s