ඔබට බාරයි


මොහොතක බලාපොරොත්තුවක්
හිතේ ඇතිව
නිමනොවන ගමනක
වෙහෙසක් සමඟ
පියනැගුවාවූ
ඒ අතීතාවර්ජනය උදෙසා…
සිතන්නට මොහොතක්
ඒ තනිකමත් සමගින්
ජීවිතය…
තවත් එක් වචනයක් පමණක්ද?
ඒ ගෙවුනාවූ අතීතය
හෙට ද‌වසේ අතීතයවූ අද
සිහිකරන්නේ ඇයි?
අනාගතයත් අතීතයත්
අතර තනිවී
වර්තමානය යැයි කියාගත්
කාලයක් තුළ
කළ හදිය කරන හදිය
විහිළුවක්ද???
එය ඔබට බාරයි……

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

2 thoughts on “ඔබට බාරයි

  1. ඒ ගෙවුනාවූ අතීතය
    හෙට ද‌වසේ අතීතයවූ අද
    සිහිකරන්නේ ඇයි?

    කාලය පිළිබඳ අමුතු බැල්මක් හෙලපු නිර්මාණයක්. කදිම ආකෘතියකින් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් මහා දාර්ශණික ගැටළුවක් සරලව ඉදිරිපත් කරල.

    හොඳ නිර්මාණයක්.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s