වෙහෙස


මොහොතක් ඉඩ දෙන්න
අඳුරේ නැවතී ඉන්න
අළුයමත් තවදුරද
ගෙ‍වා එන්නේ…
නිමේශයක් සැනසෙන්න
උණුසුම ලැබගන්න
මේ සිසිර ඍතුව
කවදා නිමාවෙන්නේ…..
පිබිදෙන සිහින අත‍රේ
හැරයන්‍න රුදුරු සිහිනේ
දැනෙනා පුරුදු හැඟුමේ
තනිවන්නේ…..
කිසිඳු හැඟුමක්
නොමැති මොහොතක්
සොයන ‍සයනේ
තනිවන්නේ….

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

පිළිගනිමු ජීවිතය


නිහඬවූ දෙතොල් අග
විඩාපත් කඳුලක් රැඳී ඇත
උණුසුමක් සොයමින්
රුදුරු මග පියනැගුවාට
මිනිසත් බවක්,
වන සතුන් මැද,
සොයන්නේ කෙලෙස……
උනුන් පරයා නැගෙන
ආත්ම වර්ණනා හැරලන්නට
මොහොතක් නිමේශයක්
රුදුරු ලොව හැරදමා
තනිවෙන්නට
අපේම ලෝකයක් තුළ……
නව අරුණලු පිබිදෙන
සො‍ඳුරු ලෝකයේ
මනුසත් බවේ නාමයෙන්
පිළිගනිමු ජීවිතය

රුසිරු බොතේජු

ඔබට බාරයි


මොහොතක බලාපොරොත්තුවක්
හිතේ ඇතිව
නිමනොවන ගමනක
වෙහෙසක් සමඟ
පියනැගුවාවූ
ඒ අතීතාවර්ජනය උදෙසා…
සිතන්නට මොහොතක්
ඒ තනිකමත් සමගින්
ජීවිතය…
තවත් එක් වචනයක් පමණක්ද?
ඒ ගෙවුනාවූ අතීතය
හෙට ද‌වසේ අතීතයවූ අද
සිහිකරන්නේ ඇයි?
අනාගතයත් අතීතයත්
අතර තනිවී
වර්තමානය යැයි කියාගත්
කාලයක් තුළ
කළ හදිය කරන හදිය
විහිළුවක්ද???
එය ඔබට බාරයි……

රුසිරු බොතේජු

Making me strong


God of glory – God of mercy
Give me faith – to see the world
I’m clouded – within the darkness
Please help me – to see the world

When I tried to walk – you helped me
When I tried to talk – you taught me
To be strong – to be helpful
Help me God – to see the world

When I’m alone – in the darkness
When i feel alone – when it is crowded
You helped me – to see the world
Thank you God – for making me strong

When troubles come – I need you
When I feel alone – I need you
Help me God – to be strong
Help me God – to feel the pain

When it’s time – of depature
When everything says – says good bye
You were with me – making me strong
Thank you God – for making me strong

Rusiru Boteju