කවිය


විසිකරන කොල කෑල්ලක..
පැන්සල් කොටයක් ගෙන
කුරුටු ගාන වචන ටික……..

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

හැඟුමක්


මල් ගොමු අතරේ
දැනෙනා සුසුමන් ‍හමුවේ
මොහොතක් තනිවෙන්න‍ට…
සිතයි.. ඔබ තුරුලේ
පැතුමන් ගී රාවේ
සුසුමන් හඬ නැගුවේ
නිමේශයක් පාසා ඒ සිහිනේ..
ඔබමයි සැමදා සිටියේ…
මේ ආත්මයේ තනිකම අතරේ
සිසිලස ලැබුවේ ඔබගේ පහසින්
දැනෙ‍නා හැම හැඟුමින්
තනි වෙන්නට ඔබ සමඟින්
සිහිනයේ ඡායා අතරින්
පියනැගූ ඒ මොහොතේ
ඔබගේ සුසුම් පහසින්
උණුසුම මා හට ලැබුනේ

රුසිරු බොතේජු