හැඟුමක්


මල් ගොමු අතරේ
දැනෙනා සුසුමන් ‍හමුවේ
මොහොතක් තනිවෙන්න‍ට…
සිතයි.. ඔබ තුරුලේ
පැතුමන් ගී රාවේ
සුසුමන් හඬ නැගුවේ
නිමේශයක් පාසා ඒ සිහිනේ..
ඔබමයි සැමදා සිටියේ…
මේ ආත්මයේ තනිකම අතරේ
සිසිලස ලැබුවේ ඔබගේ පහසින්
දැනෙ‍නා හැම හැඟුමින්
තනි වෙන්නට ඔබ සමඟින්
සිහිනයේ ඡායා අතරින්
පියනැගූ ඒ මොහොතේ
ඔබගේ සුසුම් පහසින්
උණුසුම මා හට ලැබුනේ

රුසිරු බොතේජු