නොනිමි


දැනෙන්නාවූ හැම හැඟුමක්ම
විඳින්නාවූ හැම සුසුමක්ම
ඔබෙන් ලද නම්…….
මතකයෙන් පමණක්ම
ගොඩ නැගුනු ජීවිතය
නිමේශයකටත් වඩා වේගයෙන්
ගලායන කාලය………
සදාකාලික නොවන බව
මේ සියල්ලම
වැටහේ නම්……….
ආත්මයක තනිකමින්
ගෙවන්නාවූ ජීවිතය
තනිකමක් නොවන්නට
ඔබ අසලට එන්නට
හැකිවේනම්……….
ඒ හැඟුමේ පහසින්
ඒ උණුසුමේ සුසුමින්
තනිවන්නට
හැකිවේනම්……..
ඔබත් සමඟ වන ඒ නිමේශය
සදාකාලික මතකයකට ඇරයුමක්ද?
පිළිතුර ඔබ සතුය……

රුසිරු බෙතේජු

Advertisements