අඳුරේ


අඳුරේ නැවතිලා‍
සුසුමන් අත දරා‍
මොහොතක් දෑස් ‍වසා
සිටියේ…
ඒ මොහොත කරා….
නොලැබුනු සෙනෙහේ සුසුමෙන්
මි‍යැදුනු සි‍හිනේ පැතුමෙන්
හැංගිලා හොරෙන් බලන්නට හැකිනම
ජීවිතේ……
සුසුමෙන් ලැබෙනා උණුසුමෙන්
පිබිදුනු මතකේ තනිකමින්‍
හිරු නොදැක අඳුරේ නැවතෙන්නම්
ජීවිතේ……

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

නොනිමි


දැනෙන්නාවූ හැම හැඟුමක්ම
විඳින්නාවූ හැම සුසුමක්ම
ඔබෙන් ලද නම්…….
මතකයෙන් පමණක්ම
ගොඩ නැගුනු ජීවිතය
නිමේශයකටත් වඩා වේගයෙන්
ගලායන කාලය………
සදාකාලික නොවන බව
මේ සියල්ලම
වැටහේ නම්……….
ආත්මයක තනිකමින්
ගෙවන්නාවූ ජීවිතය
තනිකමක් නොවන්නට
ඔබ අසලට එන්නට
හැකිවේනම්……….
ඒ හැඟුමේ පහසින්
ඒ උණුසුමේ සුසුමින්
තනිවන්නට
හැකිවේනම්……..
ඔබත් සමඟ වන ඒ නිමේශය
සදාකාලික මතකයකට ඇරයුමක්ද?
පිළිතුර ඔබ සතුය……

රුසිරු බෙතේජු