සම අන්තරය


මා පළමු පදය විට
ඔබ දෙවන පදය විය
සමාන්තර ශ්‍රේණියක
අනුයාත පද වල

සමාන අන්තරයකින්
ඔබට පසුව පැමිණියත්
ළං විය නොහැක මට
ඔබ වෙතට කිසි විටෙක්‍

පද පෙළෙහි ඓක්‍ය
සූත්‍රයට තනි කළත්
සත්‍යයි පළමු පදයට
නොම වේය දෙවන පදයට

උපකල්පනය අහෝසි විය
අභ්‍යුහනය නොහැකි විය
අසත්‍යයි සූත්‍රය
කුමක් කළ හැකි ද මට

නොවනු බිය කිසිවිටෙක
හැක අපට තනි වෙන්න
අභිසාරී ශ්‍රේණියක
n අනන්තයට යනවිට

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

4 thoughts on “සම අන්තරය

  1. ඔව් ඔව් ඒ කාලෙ ලියපු එකක් හැබැයි කාටද කියල නම් අහන්න එපා… 😉

  2. දැකීමද අපූර්ව කවිකම් සතුටකි ඉමහත් ! දිගටම ලියන්න මල්ලී

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s