නිල් දිගන්තයේ


නිල් දිගන්තයේ
හැඟුමින් සැරසිලා
වසන්තය අවිත්
හැඟුම් මතුවෙලා


ඔබ හා සිටින මොහොතේ
මගෙ හද පුරා
දැනෙනා ආල හැඟුමන්
සිතේ ලියවිලා


නෑගෙනා විටදි මතකේ
සිතේ රොක්වෙලා
සෑඟවී ඉන්න ආසයි
අනන්තය කරා


ඔබගේ සුසුම් පහසින්
හදින් ලංවෙලා
ඔබගේ මග සරසන්නම්
අඳුරේ එළිය වෙලා

රුසිරු බොතේජු

Advertisements

2 thoughts on “නිල් දිගන්තයේ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s