විසිරුණු


නොයෙක් දේ දැක්කත්
නොයෙක් දේ වින්දත්
පාළුයි තනියි ලොව
නුඹ නැති

සොයා ගියෙමි මම
නිමේශය අග
හමුනොවෙයි නුඹ
යමි අනන්තය වෙත

ගිලිහෙන හැම වදනක්ම
මුවින්
නික්මෙන හැම සිතුමක්ම
සිතින්
ගැනයි නුඹ

කියාගත නොහැකිව
ලතැවෙයි මම
හයිකු

රුසිරු බොතේජු

The Reaper


She came to me
In my dreams
Whispering those
Foul screams
An omen
Of haunted souls
Behind those
Bloody dark walls…
She told me
“I’m not death
But life
Of far beyond death
It’s the truth nobody wants…”
She was dressed
In a shimmering white gown
A hooded long veil
Covering her frown
Her soothing voice
Mesmerizing my soul
The glee, the suffering
My heart crawls…
In the darkness
That creature lures
Devouring corpse
Of wretched souls
She called it
As if it is a pet
A scythe
Just above her head…
She whispered
Slowly to my ear
My darling
“There is nothing to fear”
Swoosh no pain or tear

Rusiru Boteju

A baleful yearn


Sanity flies away
Beyond imagination
A lucid dream
With a cogent theme
Faith runs away
When creed fall apart
Hallowed be thy name
Oh! serene being

Nature is laughing
Galleons of rain
Pouring to the head
A thunderous pain
Dead man is walking
Zombie you prefer
Blessed be thy name
Oh! heavenly bluffer

A trident in one hand
A baleful smile
A smirk pinned my eyes
Not a light reflecting
But covered in yearn
Come back again
Oh! powerful almighty

Rusiru Boteju

දෙතැනක සිත


පෑනට ඉඩ නැතිව
ගෙවීයන දවස්
දුකින් බලාසිටීමට
සිදුවිය මට…
සිත තැන් තැන් වලට
ගමන් කර ඇත
ඒ ගමන් වලට
හුරු වී ඇත
එක තැනකට එකතු කිරීමට
පෑනට නොහැකිවී ඇත
බලා සිටිමි
දෙතැනක ඇති සිත
එක්තැන් වන තුරු

රුසිරු බොතේජු

Darkness


Darkness is upon us
With an eerie cold wind
Howls of the wolves
More darkness to the wind

Dripping water from the socket
Clacking sounds of the bucket
Whispers darkness to heart
Pierce faster than a dart

Something creeps in hallway
Dark corner near the pillar
Is that eyes or lights blinking?
It’s time to gather some valor

That creature closes every second
It’s fangs blades that sharpened
It’s skin covered with spikes
It’s breath smells dead flesh

It threw fangs towards me
One brushed my bare chest
Blood splattered everywhere
Legs found to run no where

Darkness is upon us
With an eerie cold wind

Rusiru Boteju

කාලය ගෙවී ඇත


ගෙවී ඇත කාලය
කුඩා කල සිට
මැවූ සිහින
සැබෑවී ඇත්ද?
උසස් පෙළ සමත් වී ඇත,
සරසවි වරම් ලැබ ඇත,
උපාධිය ලබා ඇත,
රැකියාවක්ද ලැබී ඇත,
මින් ඉදිරියට
කුමක් කළ යුතුද?

කුඩා කල සිටි මිතුරන්
බොහෝ කලෙකින් දැක නැත…
බෝඩිමේ සගයින්
උනුන් නිවෙස් බලා ගොස් ඇත…
සරසවි මිතුරන් මිතුරියන්
කලෙකින් දැක නැත
පෑන අතට හුරු නැත…
කාලය ගෙවී ඇත

සිතේ….
සොම්නසද, දොම්නසද,
ඉතිරිවී ඇත…..

රුසිරු බොතේජු